top of page

1. Amaç ve Kapsam

İşbu "Site Kullanım Şartları Sözleşmesi" Bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır), ilgili mevzuat çerçevesinde 34-223-065 kütük numarası ile İstanbul ilinde kurulan Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği (Bundan böyle ‘Dernek’ olarak anılacaktır) tarafından geliştirilen ucretsizhivtesti.com internet sitesinin (Bundan böyle ‘Site’ olarak anılacaktır), siteyi kullanan bireylere (Bundan böyle ‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır) sağladığı bilgi ve hizmetlerin kapsam, içerik üretme ve hizmet sağlamasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir ve işbu siteye giren her Kullanıcı, sözleşmede yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

 

İşbu sözleşme taraflara, sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu şartnamede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

Siteye bağlı tüm sayfalar, derneğin malıdır ve onun tarafından işletilir. Site kullanıcıları, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu; sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, ilgili yasalara göre kendisini ya da ilgili üçüncü parti kurum ve kuruluşları temsil etme yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadırlar. 

 

2. Sorumluluklar

2.1. Dernek, sitede kullanıcılara sunulan bilgilerde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

2.2. Dernek, site kullanıcısının, sitenin hizmetlerinden, teknik arızalar dışında, işbu sözleşmede belirtildiği koşullar kapsamında yararlandıracağını kabul ve taahhüt eder.

 

2.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve 3.kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

 

2.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde kullanıcı, oluşacak tüm zarardan tamamen kendisi sorumlu olduğunu peşinen kabul eder ve bu durumda site sahibi derneğin yasal yetkilileri, ilgili kullanıcının siteye olan erişimini kısıtlayabilir, sona erdirebilir ve aynı zamanda da yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

2.5. Siteyi kullananların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kendi sorumluluğundadır. 

 

 

3.  Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları, site işleteni ve sahibi derneğe veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

3.2. Sitede yer alan bilgiler, anonim olanlar hariç, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

4. Gizli Bilgi

4.1. Dernek, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3.kişilere açıklamayacağını kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılmaktadır ve tüm bu bilgiler ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince koruma altındadır.

 

4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan derneğin kendisine ait iletişim portföyünde bulunmasına ve bu amaçlarla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler, dernek bünyesinde yapılandırılan iletişim, tanıtım ve haberleşme ağı çerçevesinde yürütülecek faaliyet ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

5. Garanti Vermeme

İşbu sözleşme maddesi, uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Dernek tarafından sunulan işbu sitedeki hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve duyurulmakta, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere dernek tarafından, hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunulmamaktadır.

 

6. Hizmet Talep Kaydı ve Güvenlik

6.1. Dernek, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ait olan ve anonim olarak sunulan bilgileri siteye, ilgili mevzuatın verdiği izin doğrultusunda kaydetme, güncelleme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

 

6.2. Sitenin “UHT hakkınsa sıkça sorulan sorular” sayfasında belirtilen amacı ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde, kendi kurum ya da kuruluşuna ait bilgilerin siteye kaydedilmesini isteyen her türlü kurum ve kuruluşlar,  sunduğu hizmetleri destekleyici belgeler eşliğinde, ilgili hizmetlerinin kaydedilerek sitede yer almasını talep edebilirler. Talebi yapan kişi, hizmet kayıt talep formunda belirtildiği üzere ilgili kurum ve kuruluşun yasal yetkilisi olduğunu, verdiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve yürürlükte olan mevzuata uygun olduğunu, 3.kişilerin haklarını koruduğunu, kendi bünyesinde sunduğu hizmetin kalitesinin dernek ile ilişkilendirilemeyeceğini, olası tüm hak ihlallerinde ve bu hak ihlalleri nedeniyle oluşabilecek tüm zarar ve derneğin bunlardan zarar görmesi halinde dernek yetkililerinin bu zararı tazmin yoluna gidebileceğini peşinen kabul eder.

 

6.3. Dernek, ilgili mevzuat gereğince oluşabilecek tüm olumsuzluklardan kendi tüzel kişilik haklarını korumak amacıyla, kendi hizmetlerinin sitede görünmesini, listelenmesini ve sitenin kullanıcılarına duyurulmasını isteyen tüm kurum ve kuruluşlara ait bilgileri sitede gizleme, silme ve süresiz engelleme hakkını saklı tutar.

 

6.4. Sitede oluşabilecek her türlü teknik sorundan dolayı gelişen veri kayıplarından, siber saldırılardan ve bu saldırılardan dolayı oluşabilecek veri kayıplarından dernek sorumlu tutulamaz.

 

7. Kullanıcı Yorum Girişi ve Paylaşımı

7.1. Dernek, işbu sitede derneğin belirleyeceği koşullar çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik kullanıcı yorumlarını yayınlama ve 5 yıldız üzerinden puanlama hakkını sunabilir.

 

7.2. Kullanıcı, ilgili kurum ve kuruluşun sitede yer alan profiline, bu kurum ve kuruluş ile ilgili yorumlarını ve puanlamasını yaparak görüşlerini beyan edebilir. Kullanıcı bu beyanı yaparken, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içeriklerde görüş beyan etmeyeceğini kabul eder.

 

7.3. Dernek, kullanıcının beyan ettiği görüşlerini yayınlamama, yayından kaldırma, ve gerektiği hallerde işbu sözleşmenin 4.3’üncü maddesi gereğince ilgili resmi makamlara iletme hakkına sahiptir.

 

8. Dernek, kontrolünde olmayan tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi ve bunlarla sınırlı olmayan diğer mücbir sebeplerden dolayı işbu sözleşmeden doğan yükümlülükleri ifa edilemez hale gelirse, bu yükümlülüklerden sorumlu tutulmayacaktır.

 

9. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

10. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Dernek, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşmede belirtilen koşulları kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler, sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

11. Tebligat

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, derneğin info@kirmizikurdele.org eposta adresi aracılığıyla; site kullanıcısının ve hizmet talep kaydı yapan kurum ve kuruluş yetkilisinin başvuru sırasında beyan ettiği eposta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı ve hizmet talep kaydı yapan kurum ve kuruluş yetkilisi, site ile etkileşim ve haberleşmeye geçtiği her türlü form ve mecrada belirttiği eposta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

12. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

13. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BİL. ÖNEMSE. KORUN. 

www.ucretsizhivtesti.com - Ücretsiz ve anonim (kimlik bilgisi vermeden) HIV testi

bottom of page